Danh sách hỗ trợ cô Đào Thị Thanh Hà

DANH SÁCH HỖ TRỢ CÔ ĐÀO THỊ THANH HÀ
GIÁO VIÊN BỘ MÔN NGỮ VĂN ĐIỀU TRỊ BỆNH

a, Ban đại diện CMHS và BCH Hội Khuyến học: 

STT

Họ và tên

Chức danh

Số tiền

1

Anh Lê Văn Mỹ              (lớp 8.10)

UV. Ban đại diện CMHS trường

2.000.000đ

2

Anh Vũ Thành Danh       (lớp 8.4)

Chủ tịch Hội khuyến học

1.000.000đ

3

Anh Nguyễn Duy Thành        (lớp 7.11)

Phó Chủ tịch Hội khuyến học

1.000.000đ

4

Anh Trần Văn Trí            (lớp 7.11)

Ủy viên BCH Hội khuyến học

1.000.000đ

5

Anh Trần Anh Vũ            (lớp 6.10)

Ủy viên BCH Hội khuyến học

1.000.000đ

6

Chị Nguyễn Thị Tú Minh (lớp 9.7)

Ủy viên BCH Hội khuyến học

1.000.000đ

7

Chị Phạm Hoàng Vân      (lớp 6.3)

Ủy viên BCH Hội khuyến học

1.000.000đ

8

Anh Cao Yến Anh           (lớp 7.8)

Phó Ban đại diện CMHS trường

1.000.000đ

9

Chị Hoàng Thị Thu Hà    (lớp 6.3)

Phó Ban đại diện CMHS trường

1.000.000đ

10

Chị Lê Đình Thục Vy      (lớp 8.10)

UV. Ban đại diện CMHS trường

1.000.000đ

11

Anh Nguyễn Đức Thanh (lớp 9.10)

UV. Ban đại diện CMHS trường

1.000.000đ

12

Anh Nguyễn Xuân Hòa   (lớp 9.7)

UV. Ban đại diện CMHS trường

1.000.000đ

13

Anh Nguyễn Tấn Đạt     (2010-2011)

Cựu phụ huynh lớp 9.13

1.000.000đ

14

Chị Vũ Bảo Ngân            (lớp 8.1)

Phó Chủ tịch Hội khuyến học

500.000đ

15

Anh Đặng Công Thiệu    (lớp 6.1)

Phó Chủ tịch Hội khuyến học

500.000đ

16

Anh Lê Văn Tiến             (lớp 7.11)

Ủy viên BCH Hội khuyến học

500.000đ

17

Anh Phan Nhất Thống     (lớp 7.11)

Ủy viên BCH Hội khuyến học

500.000đ

18

Chị Trịnh Thu Oanh         (lớp 9.8)

UV. Ban đại diện CMHS trường

500.000đ

19

Anh Đỗ Văn Tuân           (lớp 7.10)

UV. Ban đại diện CMHS trường

500.000đ

20

Anh Nguyễn Trần Thoại  (lớp 8.3)

UV. Ban đại diện CMHS trường

500.000đ

 

 

CỘNG

17.500.000đ

b. Tập thể lớp:

Lớp

 Số Tiền

Ghi Chú

6.10

           8,000,000

 

8.8

           5,100,000

 

9.8

           5,000,000

 

6.9

           4,150,000

 

7.9

           4,000,000

 

7.3

           3,190,000

 

6.4

           3,000,000

 

7.10

           2,900,000

 

6.3

           2,740,000

 

9.10

           2,730,000

 

7.5

           2,650,000

 

7.11

           2,500,000

 

9.1

           2,230,000

 

7.4

           2,120,000

 

8.2

           2,000,000

 

9.7

           2,000,000

 

6.7

           1,950,000

 

6.11

           1,900,000

 

9.2

           1,790,000

 

7.6

           1,700,000

 

6.1

           1,500,000

 

6.5

           1,500,000

 

6.8

           1,500,000

 

6.6

           1,350,000

 

7.2

           1,300,000

 

8.10

           1,275,000

 

8.3

           1,080,000

 

6.2

           1,000,000

 

7.7

           1,000,000

 

7.8

           1,000,000

 

8.1

           1,000,000

 

8.9

           1,000,000

 

9.4

           1,000,000

 

9.5

           1,000,000

 

9.11

           1,000,000

 

7.1

              500,000

 

8.4

              500,000

 

8.5

              500,000

 

8.6

              500,000

 

9.3

              500,000

 

9.6

              500,000

 

9.9

              500,000

 

9.12

              500,000

 

9.13

              300,000

 

Cộng: 42/45 Lớp

83.415.000đ

 

Tổng cộng: 17.500.000đ+ 83.415.000đ = 100.915.000đ
(Một trăm triệu chín trăm mười lăm ngàn đồng)
TM. BAN ĐẠI DIỆN CMHS TRƯỜNG
Trưởng Ban


NGUYỄN VĂN SỰHỗ trợ của các cá nhân, đơn vị năm học 2009 - 2010 và 2010 - 2011