Tổ toán - lý 1

 

Thầy Nguyễn Tiến Vinh

Chức vụ: Tổ trưởng
Ngày sinh: 13/10/1957
Điện thoại: 3875028/ 0905567881
Email:

 

Thầy Ngô Thương

Chức vụ: Nhóm trưởng
Ngày sinh: 28/11/1958
Điện thoại: 3814638/ 0905240911
Email:

 

Thầy Nguyễn Kim Hòa

Chức vụ: Nhóm trưởng
Ngày sinh: 01/01/1955
Điện thoại: 3873638 / 0905757963
Email:

 

Cô Lại Thị Ngọc Trân

Chức vụ: Chủ tịch Công Đoàn
Ngày sinh: 3/8/1966
Điện thoại: 3562151 / 0986303676
Email:

Cô Nguyễn Thị Kim Chi

Chức vụ: Nhóm trưởng
Ngày sinh: 01/01/1961
Điện thoại: 3512580
Email:

 

Cô Nguyễn Thị Huệ Lương

Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 13/11/1964
Điện thoại: 3827727 / 0983111364
Email:

 

Thầy Trương Thành Chính

Chức vụ: Nhóm trưởng
Ngày sinh: 11/4/1969
Điện thoại: 3825895
Email:

 

Cô Bùi Thị Thanh Nga

Chức vụ: Tổ Phó
Ngày sinh: 02/12/1973
Điện thoại: 3889438/ 0974291778
Email:

 

Cô Nguyễn Thị Thu Thái

Chức vụ: Hiệu phó chuyên môn
Ngày sinh: 22/10/1962
Điện thoại: 3887432
Email: thuthai2210@yahoo.com

 

Cô Ngô Thị Hải Yến

Chức vụ: Chủ nhiệm
Ngày sinh: 01/5/1963
Điện thoại: 3875461/ 0905007334
Email:

LT_Vinh.JPG

Thầy Lương Thế Vinh 

Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 29/10/1974
Điện thoại:  0986809101 
Email: ltvinh.c2tnguyen.nt@khanhhoa.edu.vn

 

Thầy Nguyễn Văn Trung

Chức vụ: Tổ phó
Ngày sinh: 15/12/1979
Điện thoại: 3525652/ 0988443544
Email: trung_nguyenls@yahoo.com

NTM_hang.JPG

Cô Nguyễn Mỹ Hằng

Chức vụ: Nhân viên thiết bị 

Ngày sinh: 02/01/1990
Điện thoại: 

Email: nmhang.c2tnguyen.nt@khanhhoa.edu.vn

 

Cô Lưu Thị Hải Anh

Chức vụ: Nhóm Trưởng Lý 7
Ngày sinh: 17/02/1969
Điện thoại: 0906401464
Email: