Ban chấp hành Công đoànCô Nguyễn Vũ Phương Nhã

  • Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn
  • Ngày sinh: 
  • Email: nvpnha.c2tnguyen.nt@khanhhoa.edu.vn

 


Cô Đỗ Thu Minh

  • Chức vụ: Phó Chủ tịch Công đoàn
  • Ngày sinh: 
  • Điện thoại: 
  • Email: dtminh.c2tnguyen.nt@khanhhoa.edu.vnThầy Lương Thế Vinh

  • Chức vụ: Ủy viên 
  • Ngày sinh: 
  • Email: ltvinh.c2tnguyen.nt@khanhhoa.edu.vn
Thao_van.jpg


Cô Đỗ Trần Phương Thảo

Chức vụ: Ủy viên
Ngày sinh: 1984
Email: dtpthao.c2tnguyen.nt@khanhhoa.edu.vnCô Nguyễn Thị Kim Hiền

Chức vụ: Ủy viên
Ngày sinh: 
Email: ntkhien.c2tnguyen.nt@khanhhoa.edu.vn

Ban chấp hành Công Đoàn Đại hội công đoàn cơ sở - nhiệm kỳ 2010 - 2012