Ban giám hiệu

Cô Phan Thị Thảo Uyên
  • Chức vụ: Hiệu trưởng - Bí thư chi bộ
  • Ngày sinh: 1972
  • Điện thoại: 
  • Email: phanthithaouyen@gmail.com

 
 Nguyen-van-Trung-15-12-1979 (Toan-Tin).jpg

Thầy Nguyễn Văn Trung

  • Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
  • Ngày sinh: 1979
  • Điện thoại: 
  • Email: trungnguyen.tnguyen@gmail.com