Tổ Ngữ văn

Trần Thị Hoa Hường.jpg


Cô Trần Thị Hoa Hường

Chức vụ: Tổ trưởng
Ngày sinh: 16/06/1977
Email: tthhuong.c2tnguyen.nt@khanhhoa.edu.vn

 


Cô Hồ Thị  Thu Thảo

Chức vụ: Tổ phó
Ngày sinh: 27/2/1972
Email: httthao.c2tnguyen.nt@khanhhoa.edu.vn

Đỗ Trần Phương Thảo.jpg


Cô Đỗ Trần Phương Thảo

Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 27/10/1984
Email: dtpthao.c2tnguyen.nt@khanhhoa.edu.vn
Cô Nguyễn Thị Uyên Thi

Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 9/10/1968
Email: ntuthi.c2tnguyen.nt@khanhhoa.edu.vn

Đặng Thị Kim Thương.jpg


Cô Đặng Thị Kim Thương

Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 19/10/1971
Email: dtkthuong.c2tnguyen.nt@khanhhoa.edu.vn

 Phạm Thị Kim Hoàng.jpg


Cô Phạm Thi Kim Hoàng

Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 25/02/1975
Email: ptkhoang.c2tnguyen.nt@khanhhoa.edu.vn

Phan Quỳnh Hương.jpg


Cô Phan Quỳnh Hương

Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 08/12/1969
Email: pqhuong.c2tnguyen.nt@khanhhoa.edu.vn

 Thu Minh.jpg


Cô  Đỗ Thị Thu Minh

Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 03/11/1978
Email: dttminh.c2tnguyen.nt@khanhhoa.edu.vn

 Liên Mỹ Linh.jpg


Cô Liên Mỹ Linh

Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 06/09/1979
Email: dttminh.c2tnguyen.nt@khanhhoa.edu.vn
Nguyễn Thị Thao.jpg


Cô Nguyễn Thị Thao

Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 16/06/1981
Email: ntthao.c2tnguyen.nt@khanhhoa.edu.vn

Mai Thị Hương Ly.jpg 


Cô Mai Thị Hương Ly

Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 26/01/1982
Email: mthly.c2tnguyen.nt@khanhhoa.edu.vn

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh.jpg


Cô Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 17/03/1982
Email: ntmhanh.c2tnguyen.nt@khanhhoa.edu.vn

Nguyễn Phạm Hồng Uyên.jpg


Cô  Nguyễn Phạm Hồng Uyên

Chức vụ: Giáo viên 
Ngày sinh: 13/12/1988
Email: nphuyen.c2tnguyen.nt@khanhhoa.edu.vn

Nguyễn Thị Kim Phụng.jpg


Cô Nguyễn Thị Kim Phụng

Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 02/06/1985
Email: ntkphung.c2tnguyen.nt@khanhhoa.edu.vn