Tổ sử - địaSDCD_Khanh.jpg


Cô Nguyễn Thị Khanh

Chức vụ: Tổ trưởng
Ngày sinh: 26/07/1981
Email: ntkhanh.c2tnguyen.nt@khanhhoa.edu.vn

 SDCD_Nhung.jpg


Cô Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Chức vụ: Tổ phó
Ngày sinh: 07/01/1978
Email: nttnhung.c2tnguyen.nt@khanhhoa.edu.vn

 SDCD_Trang.jpg


Cô Lê Thị Trang

Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 31/08/1992
Email: lttrang.c2tnguyen.nt@khanhhoa.edu.vn

SDCD_Loan.jpg


Nguyễn Thị Kim Loan

Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 10/04/1983
Email: ntkloan.c2tnguyen.nt@khanhhoa.edu.vn

 

 SDCD_Tam.jpg


Cô Tạ Minh Tâm

Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 6/12/1971
Email:tmtam.c2tnguyen.nt@khanhhoa.edu.vn

 SDCD_Nguyet.jpg


Cô Võ Thị Nguyệt

Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 20/07/1989
Email: vtnguyet.c2tnguyen.nt@khanhhoa.edu.vn

 SDCD_Sanh.jpg


Cô Hồ Tiên Sanh

Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 20/10/1994
Email: htsanh.c2tnguyen.nt@khanhhoa.edu.vn

 Hong Phuong.jpg


Nguyễn Hồng Phương

Chức vụ: giáo viên
Ngày sinh: 22/05/1989
Email: nhphuong.c2tnguyen.nt@khanhhoa.edu.vn

SDCD_Thoa.jpg


Cô Nguyễn Thị Thoa

Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 26/03/1984
Email: ntthoa.c2tnguyen.nt@khanhhoa.edu.vn

 SDCD_Hoan.jpgCô Lê Thị Kim Hoàn

Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 22/06/1984
Email:ltkhoan.c2tnguyen.nt@khanhhoa.edu.vn