Tổ Toán - Tin

Toan_Anh.jpg 

Thầy Nguyễn Văn Ánh

Chức vụ: Tổ trưởng
Ngày sinh: 20/07/1965
Email: nvanh.c2tnguyen.nt@khanhhoa.edu.vn

 Thuy_Toan.jpg

Cô Nguyễn Thị Hưng Thủy

Chức vụ: Tổ phó
Ngày sinh: 19/05/1967
Email: nththuy.c2tnguyen.nt@khanhhoa.edu.vn

 Toan_Phuong.jpg


Thầy Phan Viết Phương

Chức vụ: Tổ phó
Ngày sinh: 14/11/1981
Email: pvphuong.c2tnguyen.nt@khanhhoa.edu.vn

 Toan_Quang.jpg


Thầy Võ Hồng Quang

Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 02/07/1966
Email: vhquang.c2tnguyen.nt@khanhhoa.edu.vn

LT_Vinh.JPG


Thầy Lương Thế Vinh

Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 29/10/1974
Email: ltvinh.c2tnguyen.nt@khanhhoa.edu.vn

 Toan_Trang.jpg


Cô Nguyễn Bạch Khánh Trang

Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 101/02/1977
Email: nbktrang.c2tnguyen.nt@khanhhoa.edu.vn

 Toan_Thuy.jpg


Cô Phạm Thị Thúy

Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 26/10/1977
Email: ptthuy.c2tnguyen.nt@khanhhoa.edu.vn

 Toan_Vy.jpg


Cô Trần Thị Tường Vy

Chức vụ: Giáo viên

Ngày sinh: 23/08/1978

Email: tttvy.c2tnguyen.nt@khanhhoa.edu.vn

 

Cô Lê Thị Thu Hương

Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 07/04/1981
Email: ltthuong.c2tnguyen.nt@khanhhoa.edu.vn

 Toan_Hieu.jpg


Thầy Nguyễn Văn Hiếu

Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 25/05/1983
Email: nvhieu.c2tnguyen.nt@khanhhoa.edu.vn

Toan_Nguyen.jpg


Cô Nguyễn Đỗ Hạnh Nguyên 

Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 02/02/1985
Email: ndhnguyen.c2tnguyen.nt@khanhhoa.edu.vn

Hai_Toan.jpg 


Cô Hoàng Thị Hải

Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 28/04/1979
Email: hthai.c2tnguyen.nt@khanhhoa.edu.vn

Toan_Binh.jpg


Thầy Phạm Vũ Thanh Bình

Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 27/10/1981
Email: pvtbinh.c2tnguyen.nt@khanhhoa.edu.vn