Tổ toán - lý 2

 

Thầy Đỗ Vinh Hiền

Chức vụ: Tổ trưởng
Ngày sinh: 14/01/1957
Điện thoại: 0905203355
Email:

 

Cô Nguyễn Thị Thảo

Chức vụ: Giáo Viên
Ngày sinh: 18/8/1961
Điện thoại: 0905957252
Email:

 

Thầy Nguyễn Tư

Chức vụ: Hiệu Trưởng
Ngày sinh: 1956
Điện thoại: 0913456693
Email: tupgd@yahoo.com.vn

 

Cô Quảng Thị Trung Hoa

Chức vụ: Tổ phó
Ngày sinh: 5/6/1969
Điện thoại: 0989976149
Email:

NDH_Nguyen.JPG

Cô Nguyễn Đỗ Hạnh Nguyên
Chức vụ: giáo viên
Ngày sinh: 02/02/1985
Email: ndhnguyen.c2tnguyen.nt@khanhhoa.edu.vn

 

Thầy Lê Hoài Trung

Chức vụ: Nhóm Trưởng Lý 6
Ngày sinh: 10/3/1977
Điện thoại: 0905050711
Email:

ND_Vu.JPG

Thầy Nguyễn Đức Vũ
Chức vụ: giáo viên
Ngày sinh: 30/10/1983
Email: ndvu.c2tnguyen.nt@khanhhoa.edu.vn

 

Cô Lê Thị Thu Hương

Chức vụ:
Ngày sinh: 4/7/1981
Điện thoại: 0914032003
Email:

 

Thầy Trần Việt Minh

Chức vụ: CSVC
Ngày sinh: 01/12/1955
Điện thoại: 0976956966
Email:

 

Thầy Võ Hồng Quang

Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 22/7/1966
Điện thoại: 0932483996
Email:

 

Thầy Bùi Thúc Thiện

Chức vụ: Tổng phụ trách
Ngày sinh: 22/02/1060
Điện thoại: 0982437823
Email:

 PT_Thuy.JPG

Cô Phạm Thị Thúy
Chức vụ: giáo viên
Ngày sinh: 26/10/1977
Email: ptthuy.c2tnguyen.nt@khanhhoa.edu.vn

 

Thầy Tạ Hữu Trọng

Chức vụ:
Ngày sinh: 8/12/1982
Điện thoại: 01687517273
Email:

 

Cô Nguyễn Thị Hoàng Phương

Chức vụ:
Ngày sinh: 01/01/1964
Điện thoại: 0937766886
Email:

 

Thầy Phan Viết Phương

Chức vụ: Tổ Phó
Ngày sinh: 14/11/1981
Điện thoại: 0905179889
Email: vietphuong.tite@yahoo.com.vn

 

Cô Nguyễn Ngô Thục Hạnh

Chức vụ: Phụ trách phòng bộ môn
Ngày sinh: 27/3/1983
Điện thoại: 3814171/ 0983262113
Email: