Hội Khuyến học

 

Ông Vũ Thành Danh
  • Chủ tịch Hội khuyến học
  • Ngày sinh: 1964
  • Điện thoại: 0913462121
  • Email: danhvt1964@yahoo.com.vn  
Bà Vũ Bảo Ngân
  • Phó Chủ tịch Hội khuyến học
  • Ngày sinh: 1964
  • Điện thoại: 090517023
  • Email: baongan@khatoco.comBan đại diện cha mẹ học sinh năm học 2011 - 2012