Ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2011 - 2012

Ông Nguyễn Văn Sự
  • Trưởng ban đại diện CMHS
  • Ngày sinh: 1951
  • Điện thoại: 0905110331
  • Email:


Ông Cao Yến Anh
  • Phó ban đại diện CMHS
  • Ngày sinh: 23/08/1968
  • Điện thoại: 0906585266
  • Email: caoyenanh2001@yahoo.ca