Ban thanh tra nhân dânCô Nguyễn Thúy Hòa

  • Chức vụ: Trưởng ban
  • Ngày sinh: 
  • Email: nthoa.c2tnguyen.nt@khanhhoa.edu.vn

 


Cô Phạm Thị Xuân Hạnh

  • Chức vụ: Ủy viên
  • Ngày sinh: 
  • Điện thoại: 
  • Email: ptxhanh.c2tnguyen.nt@khanhhoa.edu.vnCô Nguyễn Thị Tuyết Nhung

  • Chức vụ: Ủy viên
  • Ngày sinh: 
  • Email: nttnhung.c2tnguyen.nt@khanhhoa.edu.vn


Ban thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2011 - 2013