Ban chấp hành Công đoàn

Thao_van.jpg

Cô Đỗ Trần Phương Thảo

  • Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn

 

Cô Nguyễn Thị Tuyết Nhung

  • Chức vụ: Phó Chủ tịch Công đoàn


Cô Đỗ Thị Thu Minh

  • Chức vụ: Ủy viên 

Cô Võ Bạch Ngọc Thanh Tâm

  • Chức vụ: Ủy viên Thầy Đặng Hữu Tài

  • Chức vụ: Ủy viên 
Ban chấp hành Công Đoàn Đại hội công đoàn cơ sở - nhiệm kỳ 2010 - 2012