Ban chấp hành Công Đoàn

 

Cô Lại Thị Ngọc Trân

 • Chức vụ: Chủ tịch
 • Phân công: Phụ trách chung
 • Ngày sinh: 03/8/1966
 • Điện thoại: 0986303676

 

Cô Trần Thị Bạch Mai

 • Chức vụ: Phó chủ tịch
 • Phân công: Phụ trách đời sống
 • Ngày sinh: 09/12/1957
 • Điện thoại: 0983511490

 

Cô Nguyễn Vũ Phương Nhã

 • Chức vụ: Uỷ viên
 • Phân công: Thư ký/ Phụ trách VTM
 • Ngày sinh: 29/5/1982
 • Điện thoại: 0983052982

 

Cô Trần Thị Nhung

 • Chức vụ: Uỷ viên
 • Phân công: Uỷ ban kiểm tra Nữ công
 • Ngày sinh: 4/8/1962
 • Điện thoại: 0905728729

 

Cô Nguyễn Thị Ngà

 • Chức vụ: Uỷ viên
 • Phân công: Phụ trách tài chính
 • Ngày sinh: 22/7/1971
 • Điện thoại: 01693139768


Đại hội công đoàn cơ sở - nhiệm kỳ 2010 - 2012