Tổ Hành chính

Huỳnh Thị Thu Thảo.jpg


Bà Huỳnh Thị Thu Thảo

Chức vụ: Tổ trưởng
Ngày sinh:  30/07/1978 
Chuyên môn: Kế toán
Email: huynhthuthao1978@gmail.com

  


Bà Võ Thị Yến Thảo

Chức vụ: Nhân viên
Ngày sinh: 18/9/1968
Chuyên môn: Phục vụ

 VTY_Trang.JPG


Bà Võ Thị Yến Trang

Chức vụ: Nhân viên
Ngày sinh: 22/03/1971
Chuyên môn: Phục vụ

 ND_Tuan.JPG


Ông Nguyễn Duy Tuấn
Chức vụ: Nhân viên
Ngày sinh: 26/08/1963
Chuyên môn: Bảo vệ

 Thái Thị Anh Đài.jpg


Bà Thái Thị Anh Đài

Chức vụ: Nhân viên
Ngày sinh: 26/08/1963
Chuyên môn: Bảo vệ